//
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN H. ORSEL | HR ADVIES

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door H. Orsel | HR Advies gevestigd en kantoorhoudende te Groningen, verder te noemen “H. Orsel”, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de opdrachtgever” bedoeld: iedere (rechts)persoon die met H. Orsel een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 H. Orsel wijst andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. H. Orsel en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht zal worden genomen.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door H. Orsel, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van H. Orsel of door feitelijke uitvoering door H. Orsel komt een overeenkomst tot stand. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet ook voor toekomstige opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Wijzigingen van de overeenkomst binden H. Orsel slechts voor zover deze schriftelijk door H. Orsel zijn bevestigd.

Uitvoering van de overeenkomst
Medewerking en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever zal H. Orsel steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

3.2 Indien de gegevens waarover H. Orsel voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de opdrachtgever aan H. Orsel ter beschikking worden gesteld of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft H. Orsel het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan of de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst gehouden om het overeengekomen factuurbedrag aan H. Orsel te vergoeden.

3.3 Indien medewerkers van H. Orsel of medewerkers van derden die door H. Orsel zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie elders, zal de opdrachtgever er kosteloos voor zorg dragen dat op die locatie alle faciliteiten voorhanden zijn die voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn.

Uitvoering overeenkomst
3.4 H. Orsel zal de aan haar opgedragen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. H. Orsel staat niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

4.2 De in de aanbiedingen van H. Orsel weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is H. Orsel gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen acht dagen na de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Betaling
5.1 Tenzij op de factuur anders is vermeld, dan wel tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling steeds plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.2 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door H. Orsel aangewezen bankrekening. H. Orsel heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door H. Orsel, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door H. Orsel is ontvangen.

5.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is aan H. Orsel vanaf dat moment de dan geldende wettelijke (handels-)rente per maand over het openstaande bedrag verschuldigd.

5.4 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de opdrachtgever aan H. Orsel verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, dit onverminderd het recht van H. Orsel op schadevergoeding.

5.5 Onverminderd de overige rechten van H. Orsel in dit artikel, is de opdrachtgever jegens H. Orsel gehouden om de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die H. Orsel heeft moeten maken, een en ander conform rapport Voorwerk II.

Ontbinding en beëindiging
6.1 De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, alsmede indien de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

6.2 Ingeval van verzuim van de opdrachtgever is H. Orsel gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever. Tevens is in het geval van verzuim van de opdrachtgever het gehele factuurbedrag terstond opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door H. Orsel te leveren en geleverde producten blijven eigendom van H. Orsel, zolang de opdrachtgever enige vordering van H. Orsel niet heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
8.1 H. Orsel is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van H. Orsel.

8.2 De totale aansprakelijkheid van H. Orsel zal in alle gevallen zijn beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van H. Orsel.

8.3 H. Orsel is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. Voorts is H. Orsel niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste informatieverschaffing van de opdrachtgever aan H. Orsel.

Overmacht
9.1 Indien naar het redelijk oordeel van H. Orsel als gevolg van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan een buiten zijn macht liggende omstandigheid, nakoming door H. Orsel zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft hij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

9.2 Indien H. Orsel ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde dienst afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Reclames
10.1 Eventuele klachten over door H. Orsel uitgevoerde diensten, dienen terstond door de opdrachtgever aan H. Orsel schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien tien dagen na het uitvoeren van de diensten zijn verstreken, kan door de opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.

10.2 Indien een klacht van de opdrachtgever gegrond is, zal H. Orsel kosteloos haar advies herzien of in het geval van een training, haar lesmateriaal aanpassen en nogmaals toezenden aan de opdrachtgever en/of een aanvullende training verzorgen. Mocht het niet mogelijk zijn om alsnog deugdelijk na te komen, dan is H. Orsel slechts aansprakelijk binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
11.1 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door H. Orsel ontworpen cursusmaterialen berusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, bij H. Orsel.

11.2 De opdrachtgever dient ten aanzien van de door haar aan H. Orsel verstrekte informatie en bescheiden over de vereiste (intellectuele) eigendomsrechten te beschikken. Zij vrijwaart H. Orsel voor alle aanspraken van derden voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

11.3 De opdrachtgever mag de aan haar geleverde cursusmaterialen of andere door H. Orsel aan opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van H. Orsel, vermenigvuldigen, aan derden overdragen en/of openbaar maken.

Geheimhouding
12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van die informatie.

12.2 Indien en voor zover H. Orsel krachtens enige wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden zou zijn om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en H. Orsel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is H. Orsel jegens de opdrachtgever gerechtigd om de betreffende informatie aan de betreffende derden te verstrekken.

Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op een met H. Orsel gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Archief

%d bloggers liken dit: